• ​Total popilasyon sou dis ane ki te rasanble depi Resansman 2020 an itilize pou redekoupaj ak redistribisyon pa gouvènman lokal yo.
  • Pwosesis redekoupaj la pèmèt gouvènman lokal yo soumèt (a) mizajou pou limit legal ki sijere ansanm ak mizajou pou lòt zòn jewografik yo ak (b) mizajou sou limit distri elektoral ki fèt atravè lyezon ki pa patizan ke chak eta deziyen.
  • Nan kòmansman 2021, Biwo Resansman an te anonse dat limit legal pou distribisyon done sou redekoupaj ki itilize pou retrase distri yo te retade soti 1ye avril 2021 rive septanm 2021 akòz pandemi COVID-19 la ak anomali nou jwenn an done resansman yo. Reta sa a pral konprese anpil limit pou Konte a devlope limit Distri Komisyon an ke Lwa Florid egzije ki pou fini nan yon ane ki pa pè.
  • Sitwèb Ofisyèl sou Resansman Etazini
  • Sitwèb Eta Florid ki ofri aksè piblik gratis nan done redistriksyon ak yon aplikasyon pou fè kat: https://www.floridaredistricting.gov.

Dat Limit


Fè Pati Pwosesis Redekoupaj la

  • Soumèt kòmantè ou nan fòmilè sa a

Done sou Resansman 2020

  • Ant Resansman 2010 ak Resansman 2020 an, Konte Palm Beach te grandi nan 172,057 moun, ogmante soti nan 1,320,134 an 2010 rive nan 1,492,191 an 2020 (yon ogmantasyon 13.03%).
  • Lè nou gade done demografik yo, 57.34% nan popilasyon 2020 an te blan, 17.59% te nwa ak 13.96% te de oswa plis ras. Sila yo ki idantifye kòm de oswa plis ras te ogmante anpil soti nan 2.3% an 2010 rive nan 13.96% an 2020. Ispanik yo (nenpòt ras) te bay yon total 23.45%.
  • Pèsonèl nan Konte a ap travay avèk konsiltan redekoupaj pou devlope kat distri potansyèl Komisyon Konte a ak odyans piblik yo prevwa fè nan novanm ak desanm ane sa a. Kat ki pwopoze yo pral respekte kritè redekoupaj yo ke Konsèy Komisè Konte (Board of County Commissioners, BCC) a te adopte nan mwa jen ane sa a.

Kat ki egziste yo