• Popilasyon total sou dis ane ki te rasanble depi Resansman 2020 an itilize pou redekoupaj ak redistribisyon distri yo pa gouvènman lokal yo.
 • Pwosesis redistribisyon distri yo pèmèt gouvènman lokal yo soumèt (a) Pwopozisyon aktyèl pou limit legal ansanm ak zòn jeyografik yo ak (b) aktyalizasyon sou limit distri elektoral ki fèt atravè relasyon ki pa patizan ke chak eta dezinyen.
 • Nan kòmansman 2021, Biwo Resansman an te anonse dat limit legal pou livrezon done sou redistribisyon distri yo ki t ap itilize pou retrase distri yo. Dat limit la te retade sòti 1ye avril 2021 rive septanm 2021 akòz pandemi COVID-19 la ak iregilarite ki te jwenn nan done resansman an. Reta sa ap redwi anpil tan ki te bay pou Konte a te devlope limit aktyèl pou Distri Komisyon an, ke Lwa Florid egzije pou konplete nan yon ane nimewo enpè.
 • Sit Entènèt Ofisyèl Resansman Etazini
 • Sit entènèt Eta Florid ofri aksè gratis pou piblik sou done redistribisyon distri yo ansanm ak aplikasyon pou fè kat jeyografik: https://www.floridaredistricting.gov.

Dat Limit


Kritè Redistriksyon yo

 • Nan dat 15 jen 2021, Konsèy Komisyonè Konte yo te adopte kritè redistriksyon sa yo:
  • Reyalize ekite popilasyon an (10% oswa mwens divèjans pami popilasyon distri yo) nan mitan distri Komisyon yo
  • Konfòme ak Seksyon 2 Lwa sou Dwa Vòt 1965, jan yo amande ak entèprete nan jurisprudence.
  • Swiv gwo limit natirèl ak moun fè
  • Kenbe entegrite nan kominote ki enterese yo, ki gen ladan fwontyè minisipal yo
  • Asire konpakte
  • Kontiguite nan distri yo
  • Prezève Nwayo distri elektè ki egziste deja yo

Done sou Resansman 2020

 • Ant Resansman 2010 ak Resansman 2020 an, Konte Palm Beach te grandi nan 172,057 moun, ogmante soti nan 1,320,134 an 2010 rive nan 1,492,191 an 2020 (yon ogmantasyon 13.03%).
 • Lè nou gade done demografik yo, 57.34% nan popilasyon 2020 an te blan, 17.59% te nwa ak 13.96% te de oswa plis ras. Sila yo ki idantifye kòm de oswa plis ras te ogmante anpil soti nan 2.3% an 2010 rive nan 13.96% an 2020. Ispanik yo (nenpòt ras) te bay yon total 23.45%.
 • Pèsonèl nan Konte a ap travay avèk konsiltan redekoupaj pou devlope kat distri potansyèl Komisyon Konte a ak odyans piblik yo prevwa fè nan novanm ak desanm ane sa a. Kat ki pwopoze yo pral respekte kritè redekoupaj yo ke Konsèy Komisè Konte (Board of County Commissioners, BCC) a te adopte nan mwa jen ane sa a.

Kat ki egziste yo