​Shutters: Hunker down, but don’t let them be a dangerous trap!

 

Now is the time to start thinking about hurricane shutters… are yours working?

Do you have all the parts you need?  If a Hurricane Watch is announced, it's time to put the shutters up.

And after the storm passes, make it your #1 priority to remove shutters from at least one window in each room so you have an emergency exit in case your main exits are blocked…

Remember, that firefighters also need a way in to get to you. 

Sekirite Panno Siklòn

Kounye a se moman pou nou pale de panno siklòn yo…eske ke yo bon toujou?

Eske ou gen tout pyès ou bezwen yo? Si gen on Siveyans Siklòn ki anonse, se moman pou ou monte panno yo.

E apre tanpèt la pase, fè ke premye priyorite ou se retire panno yo nan o mwens yon fenèt nan chak pyès kay la pou ou ka gen yon kote pou chape an ijans si tout fwa sòti prensipal la bloke.

Sonje, ponpye bezwen yon jan pou yo antre nan kay la pou yo jwen ou.

Panno ki rete monte ka kenbe dife an dedan kay la, ki ka lakòz plis flanm dife kap boule pi rapid.

Pa Rete Bloke…