​Generators: How would you know if you're breathing the poisonous gas they produce?

 

Your portable generator or your neighbor's generator?  It doesn't matter... we ALL need to be concerned about carbon monoxide poisoning, especially after hurricanes.

In the past, Fire Rescue has seen increases in carbon monoxide related injuries and even deaths during storm-related outages. Don't become a victim!

Portable generators need to be at least 20 feet away from windows and other openings so the fumes don't creep inside living areas.

The exhaust also needs to be pointed away from homes-yours AND your neighbor's.

Carbon Monoxide, or CO, is an invisible gas that you can't see, taste or smell… but it CAN kill you.

Install carbon monoxide alarms in your home to warn your family if the gas reaches dangerous levels.

The fumes from your neighbor's generator could creep over to you…  if your windows are open.

Also, don't get burned. NEVER put fuel in a generator when it is running.

Make sure it is cool before re-fueling. 

And make sure there are NO ignition sources or open flames nearby, like candles.  The gas vapors can ignite.

Get in the Know about CO!

Sekirite Kont Monoksid Kabòn Ak Dèlko

Ke se dèlko pòtab oswa ke se dèlko vwazen ou? Kelke swa ladan yo… Nou tout dwe enkyete pa anpwazònman monoksid kabòn, espesyalman aprè siklòn.

Ponye yo jwen yon ogmantasyon nan aksidan e menm lanmò ki gen pou wè ak monoksid kabòn lè yo pran kouran nan tan sikòn. Pa vin yon viktim!

Dèlko pòtab yo… dwe a 20 pye de fenèt yo ak lòt ouvèti nan kay la…pou lafimen yo pa antre an dedan kay la.

Mòflè yo dwe pwente lwen de kay yo…

Monoksid Kabòn, se yon gaz ke ou pa ka wè, goute oswa santi…men li ka tue w.

Enstale yon detektè monoksid kabòn en dedan lakay ou pou li ka avèti fanmi w si gaz yo rive nan yon nivo danjere

Lafimen ki sòti nan dèlko ka vwazen ou ka rive jwen ou, si fenèt ou ouvè.

Epi tou, atansyon! pa boule!...pa janm mete gaz nan yon dèlko pandan lap mache…

Asire w ki li refwadi avan ou remete gaz la.

E asirew ke pa gen anken dife tou pre, tankou balèn. Vapè gaz la ka fè dife.

Pran enfòmasyon sou monoksid kabòn…