​Cooking safety: You're home, you're cooking... but are you creating a fire hazard?

After a storm passes, oftentimes stove tops get used as a counter-top for emergency supplies. But, this can be dangerous when the power is turned back ON.

If you lose electricity this hurricane season while you’re cooking, be sure to turn OFF your cooking appliances. Otherwise, anything stored on the stove could get heated and start a fire, when the power is restored.

Remember, ALWAYS use grills, charcoal, wood, smokers and gas cooking appliances- OUTSIDE ONLY at least 10 feet away from all openings to your home.

The smoke has poisonous carbon monoxide gas… so it’s important to give it space outside to disappear into the air-You do NOT want it inside your home.

Discuss and practice your family’s emergency escape plan.

Be sure to test all of your smoke alarms and replace batteries if needed.

Kwit Manje San Danje

Aprè yon syklòn fin pase, moun kon itilize fwaye fou pou depoze pwovizyon ijan yo, men sa ka yon danje lè yo rebay kouran an.

Pandan sezon siklòn si yo pran kouran pandan w ap fè manje, asirew ke ou eten fou a. Paske nimpòt bagay ki depoze sou fou a ka komanse chofe e pran dife lè yo bay kouran an.

Sonje, lè w ap itilize gri, chabon, bwa oswa gaz, pou ou itilize yo deyò kay la sèlman, o mwens a 10 pye de ouvèti kay la.
Lafimen an gen pwazon gaz monokzid kabòn… donk li enpòtan pou ba li espas pou li ale vante deyò e pa an dedan kay ou.

Pale e planifye avek fanmi w yon plan pou chape nan kay.

Esire w ke ou teste tout detektè lafimen yo e ranplase pil yo si li nesesè.