dat lansman aplikasyon - Vandredi, pouvwa 22nd a 8:00 am

SIBVANSYON POU REDEMARE BIZNIS
(25 anplwaye oswa mwens)
 
Alokasyon: $50,000,000
 
Asistans ki ofri: Alokasyon maksimòm $25,000 (Sibvansyon ak Prè sou Ranbousman Kondisyonèl ke biznis ki gen rapò ak COVID-19 te resevwa pral redui nan alokasyon maksimòm kalifye a)
 

Kalifikasyon

 • Biznis la gen 25 anplwaye oswa mwens
 • Biznis la t ap fonksyone depi 1ye oktòb 2019 epi te toujou ap fonksyone jiska 29 fevriye 2020.
 • Biznis la lokalize nan Konte Palm Beach
 • Biznis la pa yon konpayi ki nan mache bousye
 • Biznis la pa yon òganizasyon ki pa gen bi fè pwofi
 • Biznis la pa depase $3 milyon dola nan revni brit oswa lavant total
  • Biznis ki gen 25 oswa mwens anplwaye epi ki gen revni brit oswa lavant total ki se $3-5 milyon ap jwenn finansman nan alokasyon $10 milyon an

Egzanp biznis ki kalifye

 • Agrikilti
 • Sant swen pou timoun, sant swen pou granmoun lajounen
 • Sal espò ak estidyo pou sante fizik
 • Salon cheve, salon pou zon ak salon kwafè
 • Sèvis swen sante ak biwo medikal
 • Sèvis pwofesyonèl
  Sou baz kòd NAICS yo
 • Restoran, tretè, boulanjri
 • Vant an detay – Magazen fizik

Itilizasyon kalifye

 • Salè/Peman
 • Envantè
 • Peman lwaye komèsyal, ipotèk oswa lwaye
 • Sèvis piblik
 • Lòt depans - akòz nouvo dispozisyon sekirite

Dokiman ki obligatwa

 • Aplikasyon ki byen ranpli, ki gen ladan sètifikasyon, afimasyon ak rekonesans
 • Enfòmasyon finansye tankou deklarasyon taks ak rapò peman
 • Resi taks biznis aktif nan Konte Palm Beach oswa yon deklarasyon ekri ki endike egzanpsyon biznis ou an
 • Kopi aktif Biznis Anrejistre ou jan sa parèt nan SunBiz.Org

Jistifikasyon

 • Pou sipòte biznis COVID-19 la plis afekte

Lòt

 • Kantite minimòm biznis ki ede nan kad pwogram sa a se 2000, si yo bay alokasyon maksimòm lan
 • Aplikasyon ki ranpli yo ap trete nan lòd yo resevwa
 • PBC pral fè patenarya ak kontraktè S/M/WBE pou trete aplikasyon sibvansyon biznis yo

Estatistik: Done travay 2018 Depatman Opòtinite Ekonomik nan Florid

 • 58% biznis nan Konte Palm Beach gen 5 oswa mwens anplwaye
 • 20% biznis nan Konte Palm Beach gen 6-25 anplwaye
 • 22% biznis nan Konte Palm Beach gen plis pase 25 anplwaye