AVI SOU DISPONIBILITE FINANSMAN

 
Depatman Lojman ak Dirabilite Ekonomik (Department of Housing and Economic Sustainability, DHES) Konte Palm Beach anonse disponibilite $20,000,000 nan kad finansman Lwa CARES pou soulajman tanporè pou pwopriyetè yo pou sa anba yo:
 
Èd pou Prè Ipotekè:  Finansman Lwa CARES la pral bay èd pou fanmi ki kalifye pou revni ki anreta nan premye prè ipotekè ak depo fidisyè (PITI) (Kapital, Enterè, Taks, Asirans). Anplis de sa, finansman an ka ede ak peman anreta yo, frè avoka yo, peman kondominyòm ak asosyasyon pwopriyetè yo, evalyasyon espesyal yo ak lòt depans ki asosye ak ipotèk ki gen rapò ak COVID-19.

Rekonpans Maksimòm: $10,000 (Jiska kat mwa peman prè ipotekè men pa dwe depase $10,000)

Gwosè Fanmi ak Kategori Revni ki gen pou resevwa:

Kantite Moun nan Kay la

(Modere - 140% AMI)

(Mwens Pase oswa Egal a)

1$86,100
2$98,420
3$110,740
4$122,920
5$132,860
6$142,660
7$152,460
8$162,260

 
Kondisyon Pwogram lan: Èd Finansye a pral bay tankou yon sibvansyon

Kritè pou Seleksyon Aplikan: Aplikan yo dwe ranpli yon aplikasyon sou entènèt lè yo ale sou sitwèb: https://www.pbcgov.org/pbc-cares4housing/, lendi 29 jen 2020 – vandredi 14 out 2020.  Aplikasyon yo pral aksepte sou baz premye rive, premye kalifye, premye sèvi, ki depann de disponibilite finansman. Aplikan yo dwe satisfè kondisyon pwogram lan, nan moman yo soumèt aplikasyon an, epi dwe kapab bay:

  (1) prèv pèt revni, rediksyon nan kantite lè oswa chomaj akòz pandemi COVID-19 la;
(2) kopi lisans chofè valid oswa idantifikasyon eta a pou aplikan ak ko-aplikan an;
(3) kopi dènye fich peman pou aplikan ak ko-aplikan an (OSWA) yon verifikasyon konplè sou travay ki aktyèl;
(4) yon deklarasyon pwofi ak pèt depi kòmansman ane a rive jiskaprezan (si ou otonòm);
(5) kopi dènye lèt rekonpans sekirite sosyal, retrèt ak/oswa andikap pou aplikan ak ko-aplikan an;
(6) dènye deklarasyon peman prè ipotekè ki montre prèv reta aplikan an 
NÒT: Peman prè ipotekè yo dwe aktyèl rive nan dat 29 fevriye 2020. Moun ki gen yon tolerans ak/oswa plan modifikasyon ipotèk anplas ap evalye sou yon baz ka pa ka, epi
(7) kopi deklarasyon reta asosyasyon pwopriyetè / kondominyòm lan (si genyen).

Enfòmasyon Anplis:

  • Pwopriyetè ki te resevwa premye finansman ipotèk yo atravè Depatmann Lojman ak Dirabilite Ekonomik Konte Palm Beach, pa kalifye pou patisipe nan pwogram sa a.
  • Pwopriyete a dwe se rezidans prensipal patisipan yo
  • Pwopriyete a dwe sitiye nan Konte Palm Beach
  • Valè evalye pwopriyete patisipan yo pa dwe depase $331,888 (pri vant maksimòm aktyèl pou pwogram lojman Konte Palm Beach)
  • Patisipan yo dwe omwen gen yon mwa anreta
  • Patisipan yo gen obligasyon pou resevwa konsèy nan zafè rezolizyon pa defo ak reta nan peman ipotèk apati yon Ajans Konsèy ki Apwouve anvan dekèsman lajan an.
  • Patisipan yo ka resevwa asistans sèlman yon fwa